Regulamin

Regulamin rezerwacji biletów lotniczych
  serwisu merigo.weco.com.pl


1. Operator Serwisu

Operatorem Serwisu merigo.weco.com.pl jest Weco-Travel Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, NIP 522-010-46-90, KRS 0000107451, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy PLN 104.000

2. Definicje

Serwis – Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.merigo.weco.com.pl

System Rezerwacji - program komputerowy będący elementem składowym Serwisu umożliwiający Użytkownikowi komputera, podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie połączeń lotniczych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast, dokonanie wyceny tych połączeń oraz zakup biletu lotniczego, wynajem samochodu i rezerwację hotelu.

Użytkownik - w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą
z Systemu Rezerwacji, zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub
Odbiorca.

3. Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji dostępnego w serwisie
merigo.weco.com.pl jest akceptacja wszystkich podanych w regulaminie warunków.
Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania pomiędzy
Użytkownikiem Systemu, a Weco-Travel Sp. z o.o. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu przez Użytkownika korzystanie ze stron Serwisu nie jest dozwolone. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania regulaminu.

4. Odpowiedzialność użytkownika za korzystanie z systemu rezerwacji

Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania
prawnie wiążących zobowiązań i akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania
o rezerwację i zakupu biletu lotniczego, rezerwacji hoteli i wynajmu samochodów wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań skierowanych ku dochodzeniu niesłusznych roszczeń.
Zabronione jest dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska bez stosownego upoważnienia.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Weco-Travel zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko
Użytkownika. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

6. Ochrona danych osobowych

Weco-Travel w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronom trzecim w celach innych niż realizacja zamówień Użytkowników składanych za pośrednictwem serwisu. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego w serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze.
Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku i wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

7. Zakładanie rezerwacji, zakup biletu, formy płatności i dostarczenia biletu

a. Wymagane dokumenty podroży

Operator serwisu nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów podróży i nie ponosi odpowiedzialności za nie posiadanie niniejszych dokumentów przez Użytkowników. Informacje dotyczące wymagań wizowych i
paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać korzystając ze stron
informacyjnych serwisu lub otrzymać bezpośrednio w placówkach
dyplomatycznych.

b. Zapytanie o rezerwację

Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez
System opcji na połączenie lotnicze lub poprzez wprowadzenie do formularza e-mail odpowiednich informacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z dedykowanym dla użytkowników serwisu Call Centre.

c. Potwierdzenie zapytania i ceny

Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie
zapytania, zawierające numer rezerwacji, informację o wybranym połączeniu,
całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności.
Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN i określana jest osobno dla każdego wybranego połączenia lotniczego. Na cenę biletu lotniczego składają się: taryfa netto, opłaty lotniskowe i opłata transakcyjna. Ceny podane w potwierdzeniu mogą ulegać zmianom, dlatego potwierdzenie rezerwacji nie jest ofertą w sensie Prawa Handlowego.


d. Zakup biletu lotniczego

Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia
prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji lub zmiany rezerwacji dla zakupionego juz biletu lotniczego.
Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Weco-Travel może kontaktować się z Klientem celem
zweryfikowania danych Klienta i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożliwości
skontaktowania się z Klientem Weco-Travel nie odpowiada za założone przez użytkownika
rezerwacje i ma prawo do ich skasowania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

e. Formy płatności

Akceptowane są następujące formy płatności za bilety lotnicze:

Płatność przelewem.

Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną Weco-Travel za zarezerwowany bilet lotniczy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Weco-Travel Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

mBank Oddział w Warszawie
50 1140 1010 0000 3071 8500 1053

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pasażera(ów) oraz numer rezerwacji.

Bilety lotnicze opłacane przelewem wystawiane są przez Weco-Travel w dniu, w którym
należna kwota została zaksięgowana na w/w rachunku.

Uwaga!
Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu zwykle w terminie nie przekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nie przekraczającym 24 h w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Prosimy o sprawdzenie terminu wystawienia biletu w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji i o wpłatę środków na konto Weco-Travel najpóźniej w ciągu 24 godzin przed terminem wystawienia biletu. Nie dotrzymanie tego terminu może spowodować anulację rezerwacji Użytkownika. Weco-Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Weco-Travel.

Płatność kartą kredytową.

Na karcie kredytowej zostaną dokonane następujące obciążenia:

• osobno za każdy zarezerwowany bilet lotniczy
• osobno za opłatę za wystawienie wszystkich biletów lotniczych znajdujących się w tej samej rezerwacji

Ze względów bezpieczeństwa Weco-Travel zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji kart kredytowych, co może skutkować koniecznością dosłania dodatkowych informacji i dokumentów do Weco-Travel. Weco-Travel zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania transakcji płatnej kartą kredytową bez podania przyczyny.


F. Dostarczanie biletu lotniczego

Bilety lotnicze istnieją tylko w formie elektronicznej. Przekazywanie są Użytkownikowi jako e-mail i/lub w przypadku wpłaty gotówkowej jako wydruk biletu elektronicznego.

G. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

Weco-Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu. Informacje o zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez konsultanta Weco-Travel lub właściwej linii lotniczej pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub
przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.

H. Zwrot biletu lotniczego

Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu, pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty transakcyjnej oraz w zależności od zastosowanej w bilecie lotniczym taryfy, może wiązać się z potrąceniem opłaty karnej (jeżeli określona taryfa, zastosowana przez linię lotniczą, w ogóle przewiduje możliwość zwrotu, wysokość opłaty karnej może wynosić nawet do 50% wartości biletu).

Uwaga !
Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian
w bilecie lotniczym i na zwrot biletu. Zwracamy szczególną uwagę na dokładne
zapoznanie się z warunkami taryf przed zakupem biletu lotniczego.
Warunki taryf podawane są zawsze w języku angielskim. Weco-Travel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację warunków taryf przez Użytkowników.

W przypadku chęci dokonania zwrotu zakupionego biletu prosimy o kontakt z Call Centre.

Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy zostanie dokonana w analogicznej formie płatności do formy płatności zastosowanej przy zakupie biletu lotniczego.

7. Reklamacje

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów należy zgłaszać, w terminie 7 dni od momentu otrzymania biletu, w formie pisemnej na adres:

Weco-Travel Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Dział Reklamacji

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: noniata@weco.com.pl

O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Weco-Travel poinformuje Klienta
w terminie 3 dni od jej otrzymania.

8. Postanowienia końcowe

Weco-Travel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
Weco-Travel zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści
Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed
dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.